Poskytovaná péče

Před popisem poskytované péče, pro dokreslení situace pro laiky, představíme našeho „běžného“ pacienta. Pacient na NIP je člověk, který je obvykle dlouhodobě závislý na umělé plicní ventilaci za pomoci přístroje. Setrval v podmínkách intenzivní péče jistou dobu, která sebou nesla obrovské nároky na zásoby životních a psychických sil. Je dlouhodobě upoután na lůžko, což přináší komplikace typu svalové ochablosti, poškození kožní celistvosti – tedy proleženiny a mnohé další. K tomu přistupuje většinou ještě plejáda předchozích zdravotních problémů, kterými nemocný trpěl před začátkem těžkého onemocnění, pro nějž byl přijat na NIP, a které se zhoršují.

Náš zdravotnický personál zahrnuje lékaře, rehabilitační pracovníky, zdravotní sestry a pomocný zdravotnický personál.

Kolektiv lékařů je tvořen především odborníky s plnou specializací v oboru anesteziologie a resuscitace. Na nich spočívá kontinuální péče o nemocné po celých 24 hodin každý den. Externě, formou konziliárních vyšetření či ošetření, přispívají k profitu nemocných lékaři ostatních lékařských odborností. Na oddělení dochází v případě potřeby i stomatolog.

Dalším týmem jsou rehabilitační pracovníci. Tito pracovníci mají nezastupitelnou roli v předcházení a řešení komplikací z dlouhodobého upoutání na lůžko, v podpoře slabých dýchacích svalů a zlepšování očišťování plic, v posilování soběstačnosti a zlepšování pohyblivosti nemocného apod. Nemocní, kteří přicházejí z lůžek intenzivní či resuscitační péče, jsou velmi často postiženi tzv. polyneuropatií kriticky nemocných. Pro vysvětlení laikům: nemocný, který dýchá za pomoci dýchacího přístroje, nedýchá aktivně, ale je „nafukován“ přístrojem. Aktivitu vyvíjí přístroj a ne pacient. Svalstvo, které nepracuje, slábne a je nevýkonné. Při dlouhodobém upoutání na lůžko, při dlouhodobé závislosti na dýchacím přístroji, slábnou a ochabují všechny svaly v těle, tedy i ty dýchací. Proti úsilí rehabilitačních pracovníků o maximální zlepšení zdravotního stavu našich nemocných pracuje celková vyčerpanost, nízká tolerance zátěže a minimální funkční rezervy našich nemocných. Osvědčenou metodou rehabilitační péče je například Vojtův princip, suprakmenová stimulace apod. Všichni naši rehabilitační pracovníci jsou vysokoškolsky kvalifikovaní.
Třetí tým poskytuje ošetřovatelskou péči. Tento tým tvoří zdravotní sestry a pomocný zdravotnický personál. Pro velkou odbornou náročnost práce včetně obsluhy specializovaných přístrojů, na kterých jsou naši pacienti životem závislí, má většina zdravotních sester na našem oddělení specializaci v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, některé mají vysokoškolské vzdělání. Všechny sestry se podílejí na základní i vysoce specializované ošetřovatelské péči o nemocné v průběhu celých 24 hodin denně. Do každodenní práce sester s pacientem jsou zakomponovány prvky bazální stimulace. Práce sester je fyzicky i psychicky velmi náročná pro rozsáhlé spektrum různých onemocnění pacientů a individuální limity každého nemocného pro toleranci zátěže. Každodenní práci jim v určitých směrech usnadňuje pomocný zdravotnický personál. Nároky na znalosti a manuální zručnost pomocného zdravotnického personálu vyplývají z charakteru oddělení. Asistence při základních manipulacích s pacientem v průběhu dne, při polohování, při hygienické péči, apod. je stěžejním bodem jeho práce. Jde o velmi těžkou, fyzicky náročnou činnost, protože nemocní jsou často zcela nehybní či obézní.

Do komplexní péče o nemocné patří také péče poskytovaná pracovníky komplementu, sociální a spirituální (duchovní) péče. V rámci sociální interakce často a rádi využíváme edukované pomoci rodinných příslušníků.
Update cookies preferences