O nás

Společnost ANESAN s.r.o. provozuje NIP (oddělení Následné intenzivní péče) v Českém Brodě, přičemž není nijak majetkově ani organizačně propojena se společností Českobrodská nemocnice. Oddělení vzniklo koncem devadesátých let podle vzoru obdobných pracovišť ve vyspělých státech jako první svého druhu u nás a plně zahájilo svojí činnost v roce 2002.

NIP zajišťuje péči o nemocné, kterým dlouhodobě selhává nejméně jedna základní životní funkce, převážně dýchání. Přijímaní pacienti jsou většinou různou měrou závislí na podpoře dýchání pomocí tzv. umělé plicní ventilace. Odvykání od asistence přístrojů při dýchání je velmi obtížné a v některých případech prakticky až nemožné. Na všeobecně známých anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) jsou pacienti přijímáni v akutní fázi nemoci a délka jejich pobytu se počítá v řádech dnů či týdnů. Na naše oddělení přijímáme nemocné plánovaně s předpokládanou délkou jejich hospitalizace v řádech týdnů či měsíců. Délku hospitalizace ovlivňuje potřeba dlouhodobé přístrojové ventilace (long ventilation).

Spektrum lékařských diagnóz u našich pacientů je velmi různorodé - rozličné poúrazové stavy, metabolická onemocnění, neurologická onemocnění, pokročilá stádia chronických plicních onemocnění typu chronické obstrukční plicní nemoci, pooperační stavy atd.

Tzv. spádová příslušnost pro přijetí na naše oddělení není stanovena. Můžeme tedy přijmout k hospitalizaci pacienta z kteréhokoliv zdravotnického zařízení na území České republiky.

Naše oddělení je situováno v přízemí hlavní budovy nemocnice v Českém Brodě. Má kapacitu patnácti plně vybavených resuscitačních lůžek. Oddělení je členěno do několika sálů včetně izolačního boxu, kde máme možnost léčit nemocné s rizikovými infekcemi. Na pracovišti probíhá trvale filtrace vzduchu.

Péči o nemocné zajišťuje tým vysoce specializovaných lékařů (anesteziologové, chirurg, psycholog-psychiatr, internista, neurolog, stomatolog, radiolog), zdravotních sester se specializovaným vzděláním ARIP, všeobecných zdravotních sester, rehabilitačních pracovníků a pomocného zdravotnického personálu. Léčba je obdobného typu jako na ARO. Podmínky v rámci standardů uzpůsobujeme pro zvýšení pohodlí a rozšíření aktivit a rehabilitace pacientů z důvodu dlouhodobé hospitalizace.

Cílem naší práce je zpravidla vyvedení nemocného ze závislosti na přístrojem řízeném dýchání a zvýšení jeho soběstačnosti. Nedílnou součástí tohoto úkolu je zvýšená ošetřovatelská a rehabilitační péče. Proces odvykání od ventilátoru se může v jakémkoliv kroku zastavit a dále nepostupovat pro limity zdravotního stavu nemocného.
Pokud není prognóza získání úplné nezávislosti na plicním ventilátoru, je optimálním výsledkem práce s pacientem takto závislým jeho přemístění do domácího prostředí se zajištěním tzv. domácí plicní ventilace. To samozřejmě pouze v případě, že jeho zdravotní stav nevyžaduje setrvání ve zdravotnickém zařízení z jiných důvodů. Do programu domácí plicní ventilace se naše zařízení snaží již delší dobu aktivně zapojit. Máme vyškolené a odborně erudované pracovníky i možnost zajistit krátkodobý pobyt příbuzných v našem zařízení pro jejich proškolení v zacházení s přístrojem i pacientem - jejich blízkým. Bohužel však tato snaha naráží na neochotu blízkých, vyplývající z jejich časových a jiných omezení či jejich strachu z nezvládnutí potřebné péče v domácím prostředí. Vřele doporučujeme blízkým pacienta zvážit tuto možnost.

Nejsou-li pacienti schopni dýchat bez tracheostomické kanyly ale nejsou již závislí na přístrojovém ventilátoru, jsou obvykle dle hierarchie zdravotnických zřízení předáváni na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Pacienti, kteří zvládnou i vyjmutí tracheostomické kanyly a dýchají bez jakýchkoliv pomůcek k zajištění průchodnosti dýchacích cest, jsou předáváni většinou do vysílajících zdravotnických zařízení, kde proběhne další léčba a přizpůsobení medikace pro umístění do zařízení následné péče nebo do domácí péče.
Update cookies preferences